Какво е необходимо за да започне изпълнително производство?

 1. Гражданите и фирмите трябва да се снабдят с изпълнителен лист или друг акт подлежащ на изпълнение от съответният съд.
 2. Трябва да се обърнат към Частен съдебен изпълнител, като подадат молба за изпълнение.
  В молбата взискателят е длъжен да укаже начина на изпълнение-способ за реализация на претенцията, като законът дава възможност да се индикират няколко способа на изпълнение. От съдържанието на молбата трябва да е видно име, ЕГH и адрес на страните. Молбата за изпълнение се подава в един екземпляр до частния съдебен изпълнител по местонахождение на движимото или недвижимото имущество, върху което се насочва изпълнението.

 

Услуги на кантора Таня Маджарова

 • Събиране на вземания на физически и юридически лица, а при възлагане от Държавата - и публични вземания;
 • Въводи във владение на физически и юридически лица на недвижими имоти, предаване на движими вещи, изпълнителни действия срещу длъжници, които са задължени да изпълнят определено действие;
 • Налагане обезпечителни мерки;
 • Предаване на заложеното имущество, по реда на чл.35 от Закона за особените залози, във вр. с чл. 414 от Гражданско процесуалния кодекс;
 • Продажба на заложено имущество по реда на Закона за особените залози или по реда на Гражданския процесуален кодекс;
 • Запечатване на помещения, оборудване, превозни средства, по реда на чл.651 от Търговския закон.
 • Посредничество между страните по изпълнителното дело.

 

Права и задължения на страните

 

ВЗИСКАТЕЛ - ПРАВА

 • Да поиска от компетентния съдебен изпълнител образуване на изпълнително дело възоснова на акт, подлежащ на изпълнение.
 • Да поиска от съдебния изпълнител налагането на обезпечителни мерки
 • Да овласти съдебния изпълнител сам да определя способа на изпълнение (срещу движими вещи на длъжника, имоти, вземания, дялове или акции в търговски дружества и пр.).
 • Да поиска от съдебния изпълнител налагане на ограничение за пътуване в чужбина на длъжника си - физическо лице, когато вземането надхвърля сумата от 5 000 лв. и са налице другите законови предпоставки.
 • Да поиска от частния съдебен изпълнител, в качеството си на заложен кредитор, пристъпил към изпълнение по реда на ЗОЗ, да му бъде предадено заложеното имущество по реда на чл. 414 от Гражданския процесуален кодекс, както и да продаде заложеното имущество по реда на Закона за Особените Залози или по реда на Гражданския Процесуален кодекс.
 • Да обжалва неправилните и незаконосъобразни действия на съдебния изпълнител, както и отказа му да извърши определено действие.

 

 

ВЗИСКАТЕЛ - ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 • Да представи съдебния акт и други необходими документи за образуване на изпълнително дело.
 • Да внесе на съдебния изпълнител дължимите по реда на ТТР към ЗЧСИ такси и разноски по изпълнението.

ДЛЪЖНИК - ПРАВА

 • Да се консултира с адвокат
 • Да оспори вземането на взискателя, когато изпълнителният лист е издаден възоснова на предвидените в закона несъдебни актове, като предяви пред съда възражения, подкрепени с убедителни писмени доказателства, че присъдената сума не се дължи.
 • Да направи възражения пред ЧСИ, относно несеквестируемостта на имуществото, срещу което е насочено изпълнението.
 • Да предложи изпълнението да бъде извършено само чрез някои от исканите от взискателя начини на изпълнение или само срещу определена част от неговото имущество.
 • Да обжалва неправилните и незаконосъобразни действия на съдебния изпълнител пред компетентния съд.
 • Да се оплаче в Министерството на правосъдието или в Камарата на Частните съдебни изпълнители при неправомерно или неетично поведение на ЧСИ.
 • Да обжалва неправилните и незаконосъобразни действия на съдебния изпълнител, както и отказа му да извърши определено действие.

 

ДЛЪЖНИК - ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 • Да спазва разпорежданията на съдебния изпълнител
 • Да не препятства изпълнението.
 • Да не се разпорежда със запорирано имущество.

Примерен образец на Молба до ЧСИ